Konferenca

Cyanokonf wall paper

Zaključna konferenca projekta LIFE Stop CyanoBloom

Celinka vodna telesa: monitoring in metode obvladovanja cvetenja cianobakterij

Zaščita okolja in zdravja ljudi

Podjetje Arhel, projektiranje in inženiring d.o.o. je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo in Občino Bled  organiziral zaključno konferenco projekta LIFE Stop CyanoBloom, ki se je odvijala 1. in 2. decembra 2016 na sedežu podjetja Arhel, Tržaška 330 v Ljubljani.

Glavni namen dogodka je bl predstaviti rezultate projekta LIFE Stop CyanoBloom „Inovativna kontrola cvetenja cianobakterij“, katerega cilj je bil demonstracija rešitve za zgodnje odkrivanje cianobakterij, preprečevanje njihovega cvetenja in pojavljanja cianotoksinov.

Na konferenci smo svoje izkušnje in dosežke delili z aktivno udeležbo širše strokovne javnosti, saj je izboljšanje in ohranjanje dobrega stanja voda eden ključnih ciljev vseh svetovnih okoljskih politik. Kljub naporom, ki jih vlagamo v preventivne in kurativne ukrepe, se namreč še srečujemo s slabim kemijskim in ekološkim stanjem vodnih teles, ki v skrajnih primerih predstavlja zdravstveni, ekološki in ekonomski problem.

Program konference si lahko ogledate na naslednji povzavi: Program konference LIFE StopCyanoBloom FIN

 Organizacijski odbor:

dr. Maja Zupančič Justin, Tinkara Rozina, dr. Maša Čater, dr. Neža Finžgar, dr. Tomaž Kralj

Programski in recenzijski odbor:

prof. Dr. Bojan Sedmak, doc. dr. Tina Eleršek,  dr. Luka Teslić, dr. Maša Čater, dr. Neža Finžgar, dr. Maja Zupančič Justin

Zbornik konference

Zbornik konference je dosegljiv na naslednji povezavi: Zakljucna konferenca LIFE Stop CyanoBloom 2016

 

Predavanja in posterji

Marko Gerl, dr. Maja Zupančič Justin: Uvodni pozdrav in otvoritev konference Conference opening Gerl Justin Uvod Introduction Stop CyanoBloom Conference

 prof. dr. Mihael J. Toman: Vzroki evtrofikacije in celovit pogled na upravljanje celinskih voda The causes of eutrophication and comprehensive view on freshwater management Toman MJ

 prof. dr. Marina Pintar: Večnamenska raba vodnih zadrževalnikov in kakovost vode za namakanje Multi-purpose use of water reservoirs and water quality for irrigation Pintar M

 Rok Žnidaršič: Arhitekturna rešitev projekta »Pristan« na Koseškem bajerju in vpetost v širšo prostorsko ureditev za večnamensko rabo vodnega in obvodnega prostora (Life Stop CyanoBloom) Architectural solution of the project »Boathouse« at Koseze pond and its integration into the wider spatial planning for multipurpose use of water and riparian zones (Life Stop CyanoBloom) Žnidaršič R

 Mario Marinović: Robotsko plovilo Stop CyanoBloom: tehnične lastnosti, navigacija, upravljanje sistema za analizo, tretiranje in vzorčenje vode Robotic vessel Stop CyanoBloom: technical properties, navigation, operation control of the systems for water analysis, treatment and sampling Marinović et al Stop CyanoBloom project

dr. Luka Teslić: Robotsko plovilo Stop CyanoBloom: informacijski sistem – prenos, obdelava in prikaz podatkov Robotic vessel Stop CyanoBloom: information system – data transfer, analysis and presentation Teslić et al Stop CyanoBloom project

 prof. dr. Bojan Sedmak: Potreba po naprednejših pristopih monitoringa fitoplanktona The need for advanced approaches in phytoplankton monitoring Sedmak B

 mag. Špela Remec-Rekar: Metodologija vrednotenja ekološkega stanja na podlagi fitoplanktona in trofično stanje jezer in zadrževalnikov v Sloveniji Ecological status assesment method for lakes using phytoplankton and trophic state of lakes and reservoirs in Slovenia Remec Rekar

 dr. Zdenka Mazej Grudnik: Rezultati dolgoletnega monitoringa jezer v Šaleški dolini The results of long-term monitoring of lakes in the Šalek valley Mazej Grudnik Z

 Tinkara Rozina: Rezultati aktivnosti monitoringa vodnih teles v okviru projekta Life Stop CyanoBloom: primerjava on-line meritev s standardnimi metodami vrednotenja fitoplanktona Results of monitoring activities in the frame of the Life Stop CyanoBloom project: comparison of online monitoring with standard methods of phytoplankton assessment Rozina et al Stop CyanoBloom project

dr. Jussi Meriluoto: Monitoring cianobakterijskih toksinov – nekatere finske izkušnje Monitoring of cyanobacterial toxins – some Finnish experience Meriluoto J 1

Mojca Juteršek: Razlikovanje med enoceličnimi cianobakterijami iz rodu Synechocystis na osnovi njihove DNA DNA-based discrimination between unicellular cyanobacteria belonging to the Synechocystis genus Juteršek M et al

prof. dr. Dušan Šuput: Cianobakterijski toksini in njihov vpliv na zdravje Cyanobacterial toxins and their effect on health Šuput D

prof. dr. Zorica Svirčev : Svetovna razsežnost problema cvetenja cianobakterij; Cianobakterijska cvetenja v Srbiji – Epidemiološke študije in ocena tveganja za zdravje Global dimension of the problem of cyanobacterial blooms; Cyanobacterial blooms in Serbia – Epidemiological studies and health risk assessment Svirčev et al

Anja Pecman: Elektrokemična razgradnja izoliranega mikrocistina ter ugotavljanje toksičnosti produktov razgradnje Electrochemical degradation of isolated microcystin and toxicity test of byproducts Pecman A

dr. Anja Bubik: Biološki učinki cianobakterijskih peptidov – raziskava na humanih možganskih celicah v kulturi Biological effects of cyanobacterial peptides – research on human brain cells in culture Bubik A

 doc. dr. Tina Eleršek: Vrednotenje učinka elektrokemijske oksidacije cianobakterij s standardiziranimi testi na zelenih algah Evaluation of the effect of the elctrochemical oxidation of cyanobacteria with a standardized test on green algae Elersek et al Stop CyanoBloom project

dr. Jussi Meriluoto: Vodikov peroksid za zmanjšanje cvetenja cianobakterij – poskusi z vodami 11 evropskih jezer Hydrogen peroxide in mitigation of cyanobacteria – experiments with water from 11 European lakes Meriluoto J 2

 dr. Maša Čater: Rezultati testiranj uporabe anodne oksidacije z elektrolitsko celico za izvajanje kontrole nad cianobakterijami in razgradnjo cianotoksinov v okviru projekta Life Stop CyanoBloom Results of testing the application of an anodic oxidation with the electrolytic cell for the control of cyanobacteria and degradation of cyanotoxins within the Life Stop CyanoBloom project Cater et al. Stop CyanoBloom project

 doc. dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič: Zaviranje rasti cianobakterij v jezerih in akumulacijah s pomočjo ultrazvoka Ultrasonic control of cyanobacteria in lakes and reservoirs Krivograd Klemencic A

 izr. prof. dr. Marko Dolinar: So endotoksini vključeni v mehanizem programirane celične smrti pri cianobakteriji Microcystis aeruginosa? Are endotoxins involved in the programmed cell death mechanism in cyanobacterium Microcystis aeruginosa? Dolinar M

 Angelika Vižintin: Sinteznobiološko stikalo za obvladovanje cianobakterije Synechocystis sp. PCC 6803 A synthetic biological switch for containment of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 Vizintin A

 Mateja Poje: Alge in cianobakterije v celinskih kopalnih vodah Slovenije Algae and cyanobacteria in Slovenian inland bathing waters Poje M

 

Nekja utrinkov s konference:

Predavanja 1. december 2016

Predavanja 2. december 2016:

Demonstracija delovanja robotskega plovila in ogled pristana za plovilo na Koseškem bajreju:

Dostop in parkiranje:

Ob prihodu z avtomobilom je parkiranje možno na parkirišču G konferenčnega centra. Za dodatna parkirna mesta smo se dogovorili z Vrtnarijo Rajski vrt.

Dostop je možen tudi z mestnim avtobusom linija 6B, postajališče na Gmajnici.

Dostop in parkiranje si lahko ogledate s klikom na sliko: parking

Navodila avtorjem

Navodila avtorjem za pripravo razširjenih povzetkov:

Pri pripravi povzetkov sledite pripravljeni predlogi: Navodila avtorjem

Povzetke pošljite v Wordovi obliki na naslov: cyano.conf@arhel.si

V naslovu datoteke navedite priimek prvega avtorja.

Prispevki bodo sprejeti v recenzijo, po kateri bodo avtorji obveščeni o morebitnih pripombah. Za jezikovno pravilnost odgovarjajo avtorji.

 

Lokacija dogodka

Tržaška 330, 1000 Ljubljana

Konferenčni center hotela G Design Hotel, (prvo nadstropje poslopja ob Tržaški cesti)

Natančno lokacijo in dostop si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Poskrbeli bomo za ustrezno označbo vhoda v dvorano.

confrence location

 

Kontakt:

Kontaktni naslov za informacije

dr. Maja Zupančič Justin, koordinatorica konference

Telefon: +386 (0)5 90 33 386

e-naslov: cyano.conf@arhel.si, maja.justin@arhel.si

Arhel projektiranje in inženiring d.o.o.

Tržaška 330, 1000 Ljubljana, SLOVENJA

www.arhel.si

http://lifestopcyanobloom.arhel.si/